Available courses

                             ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                    ครั้งที่ 4
/2563 วันที่  27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 -11.00 
                                                              ณ ห้องประชุม 1  อาคาร 11  โรงเรียนสาธิตฯ
                                                                              …………………………………..

ประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ ครั้งที่ 5/2559