ชีววิทยาพื้นฐาน ม 6/4   1/2562

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยีนและโครโมโซม  เทคโนโลยี DNA  และวิวัฒนาการ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สืบเสาะหาความรู้ ตรวจสอบ สังเกต  สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  อธิบาย  ลงข้อสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม