ประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ส 32104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 เป็นเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสอนสาระนี้ภายใน 1 ภาคเรียน

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความขาดแคลนกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ ระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมา ความหมาย หลักการพื้นฐานและฐานคิดในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ ความเป็นมา ความหมาย อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและประเทศ กิจการสหกรณ์ในประเทศไทย การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน กลไกราคากับการจัดสรรทรัพยากร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบตลาด การจัดสรรทรัพยากรภายใต้ระบบตลาด การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาล การแทรกแซงตลาด การคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการเงิน การธนาคารและการคลังสาธารณะ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายและฐานะของการค้าระหว่างประเทศของไทย ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทย การเงินระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้และเข้าใจการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ รู้และเข้าใจการใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลังของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความขาดแคลนกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ ระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมา ความหมาย หลักการพื้นฐานและฐานคิดในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ ความเป็นมา ความหมาย อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและประเทศ กิจการสหกรณ์ในประเทศไทย การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน กลไกราคากับการจัดสรรทรัพยากร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบตลาด การจัดสรรทรัพยากรภายใต้ระบบตลาด การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาล การแทรกแซงตลาด การคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการเงิน การธนาคารและการคลังสาธารณะ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายและฐานะของการค้าระหว่างประเทศของไทย ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทย การเงินระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้และเข้าใจการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ รู้และเข้าใจการใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลังของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ

ตัวชี้วัด
            ส 3.1 ม.4-6/1, ส 3.1 ม.4-6/2, ส 3.1 ม.4-6/3, ส 3.1 ม.4-6/4
            ส 3.2 ม.4-6/1, ส 3.2 ม.4-6/2, ส 3.2 ม.4-6/3