ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบตามแนวคิดของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการดำรงชีวิตในสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีผนวกกับทักษะในศาสตร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้พัฒนาผลงานสู่การแก้ปัญหาตามความต้องการจำเป็นในบริบทหรือสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ ทดสอบ ประเมินผลงานและนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ